Hokkaido Museum of Modern Art

Menu

SHIKIDA Hiroko

Position

Curator
(current as of April 2022)

Research Themes

 • History of design, architecture, crafts
 • History of modern Japanese art

Curated Exhibitions

 • Saitō Kazō no kiseki ten [Trajectory of Saito Kazo] (The University Art Museum, Tokyo National University of Fine Arts and Music, 2006)
 • Geidai korekushon ten: Tokushū; Tōkyō Bijutsu Gakkō to Bauhausu [Geidai Collection: Tokyo Art School and Bauhaus] (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, 2008)
 • Kanō Hōgai: Hibo-kannon e no kiseki [Kano Hogai: The Track to Avalokitesvara as a Merciful Mother] (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, and Shimonoseki City Art Museum, 2008)
 • Musabi no dezain Ⅵ: Minna no heya [Musashino Art University and Design Ⅵ: Home for All] (Musashino Art University Museum & Library, 2016)
 • Modan ribingu e no yume: Sangyō Kōgei Shikenjo no katsudō kara [Dreaming of Modern Living: The Industrial Arts Institute's Activities] (Musashino Art University Museum and Library, 2017)

Writings

 • “Toyoguchi Katsuhei to hyōjunka: ‘Kinō’ to ‘kagaku’ wo megutte” [Toyoguchi Katsuhei and His Standardization: “Function” and “Science”], in Japanīzu modan: Kenmochi Isamu to sono sekai [Japanese Modern: Retrospective Kenmochi Isamu] exhibition catalogue, edited by Matsudo City Board of Education. Matsudo, Chiba, Japan: Matsudo City Cultural Foundation, 2004. (Reprinted in Japanīzu modan: Kenmochi Isamu to sono sekai [Japanese Modern: Retrospective Kenmochi Isamu], edited by Mori Hitoshi. Tokyo: Kokusho Kankokai, 2005.)
 • Commentary, “Teiten・Shin-bunten: Dai 4 bu bijutsu kōgei”, “Kokugakai: Kōgei-bu” [“Teiten and Shin-Bunten: Division 4, Craft as Art” and “Kokugakai: Craft Division”], in Shōwaki bijutsu tenrankai shuppin mokuroku: Senzen hen [Catalogue of Works Submitted to Art Exhibitions in the Early Showa Era], edited by Tokyo National Research Institute for Cultural Properties. Tokyo: Chuokouronbijyutsu, 2006.
 • “Saitō Kazō no ‘sōshoku bijutsu’: Mochīfu to hyōgenshugi” [“Decorative Art” by  Saito Kazo: Motifs and Expressionism] and other writings, in Saitō Kazō no kiseki [Trajectory of Saito Kazo] exhibition catalogue, edited by Shimazu Misato and Shikida Hiroko. Tokyo: The University Art Museum, Tokyo National University of Fine Arts and Music, 2006.
 • Author, introduction, commentary, and chronology, in Geidai korekushon ten: Tokushū; Tōkyō Bijutsu Gakkō to Bauhausu [Geidai Collection: Tokyo Art School and Bauhaus] exhibition leaflet, edited by Shikida Hiroko and Hosoya Makoto. Tokyo: The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, 2008.
 • Author, "Kanō Hōgai nepu" [Chronology of Kano Hogai] and "Hibo-Kannon tenrankai shuppin reki" [Hibo-Kannon Exhibition History], in Kanō Hōgai: Hibo-Kannon e no kiseki [Kano Hogai: The Track to Avalokitesvara as a Merciful Mother] exhibition catalogue, edited by Furuta Ryo and Shikida Hiroko (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts), and Ido Makoto and Okamoto Masayasu (Shimonoseki City Art Museum). Tokyo: Geidai Bijutsukan Museum Shop/Rokumonsha, 2008.
 • “Ishikawa ken no kōgei kai to Tōkyō Bijutsu Gakkō: Kindai wo chūshin ni” [Craft World in Ishikawa and Tokyo Art School in Modern Japan], and catalogue entries in Kindai nihon bijutsu no seika: Tōkyō Geidai Bijutsukan korekushon wo chūshin ni [The Quintessence of Modern Japanese Art: Focusing on the Collection of the University Art Museum of Tokyo University of the Arts] exhibition catalogue, edited by Ishikawa Prefectural Museum of Art. Kanazawa, Ishikawa, Japan: Ishikawa Prefectural Museum of Art, 2009.
 • “Saishōgen jūtaku to sono shitsunai setsubi ni kansuru ichi kōsatsu: Keiji Kōbō to sono menbā no dezain katsudō kara” [Examination of Dwellings for Minimum Subsistence and Their Interior Equipment: From the Design Activities by Keiji Kōbō and Its Members], in Shōwaki bijutsu tenrankai no kenkyū: Senzen hen [Studies on Art Exhibitions in the Early Showa Era], edited by Tokyo National Research Institute for Cultural Properties. Tokyo: Chuokouronbijyutsu, 2009.
 • “Bi to riyō to keizai to: ‘Hyōjun kagu sōshoku messe’ soshite ‘Kinomesha’” [Beauty, Utility and Economy: “Standard Furniture and Decoration Messe” and "Kinomesha"], in Yumemiru kagu: Moriya Nobuo no sekai (INAX booklet) [Furniture of Fantasy: The World of Moriya Nobuo], edited by Sumitomo Kazuko Editorial Office and Muramatsu Sumako. Tokyo: INAX Shuppan, 2010.
 • “1930 nendai zenhan no nihon ni okeru kōkan kagu ni kansuru bunken shiryō” [Sources of Pipe Furniture in the Early 1930s in Japan], History of Interiors, Furniture and Tools, no. 3, May 2011.
 • “Matsudo ni atta Chiba Daigaku kōgakubu no hanashi: Sengo dezain no ayumi to tomoni” [The Story of the Faculty of Engineering of Chiba University in Matsudo: The Progress of Postwar Japanese Design], in Matsudo no bijutsu 100 nen shi [100 Years History of Art in Matsudo] exhibition catalogue, edited by Tanaka Noriko. Matsudo, Chiba, Japan: Matsudo City Board of Education, 2011.
 • “Kawakita Renshichirō no ‘kata’ no gainen to ‘kagaku’ ‘gijutsu’: Kagu no hyōjunka kara” [The Concept of the “Model” Including “Science” and “Technique” by Kawakita Renshichiro: Through the Standardization of Furniture], Aesthetics, vol. 63, no. 1, June 2012.
 • “‘Seisan kōgyō teki kagu’: Keiji Kōbō no hyōjun kagu”, “Tauto to no deai to kihangenkei: ‘Hyōjun kagu’ ni tsuite” [Productive Industrial Furniture: Type Furniture of Keiji Kōbō; Encounter with Taut and Kihangenkei: On Type Furniture], in Sōsho kindai nihon no dezain 43: “Keiji Kōbō raporuto” dai 1 kara dai 3 shū, dai 4 shū (mikan) “Seisan kōgyō teki kagu” “Hyōjun kagu” [Library of Design in Modern Japan 43: Keiji Kōbō Raporto no. 1–3 and 4 (unpublished), Productive Industrial Furniture and Type Furniture], supervised by Mori Hitoshi. Tokyo: Yumani Shobo, 2012.
 • “Senji taiseika no Shōkōshō Kōgei Shidōsho ni okeru kinōshugi to ‘kansobi’” [Wartime Functionalism and the “Beauty of Simplicity” at the Industrial Arts Research Institute], Bulletin of Japanese Society for the Science of Design, vol. 60, no. 6, June 2014.
 • “Kogure Joichi no kagu no tairyō seisan ron: Taishō ki seikatsu kaizen undō tono kankei kara” [Mass Production Theory of Furniture by Joichi Kogure: From Relevance to Movements for the Improvement of Living Conditions in the Taisho Era], Kajima Bijutsu Kenkyū, Annual 31 special issue, November 2014.
 • Modan ribingu e no yume: Sangyō Kōgei Shikenjo no katsudō kara [Dreaming of Modern Living: The Industrial Arts Institute’s Activities] exhibition catalogue, edited and with chapters, catalogue entries, chronology and details of exhibits by Shikida Hiroko. Tokyo: Musashino Art University Museum and Library, 2017.

Other

 • Research Fellowship for Young Scientists, Japan Society for the Promotion of Science, April 2010 – March 2013
 • Co-curation, Matsudo no bijutsu 100 nen shi [100 Years History of Art in Matsudo] exhibition, Matsudo City Board of Education, Japan, 2011
 • Lecturer, Faculty of Education, Chiba University, April 2016 - November 2020
 • Lecturer, Department of Lifestyle and Space Design, Faculty of Human Life Science, Miyagi Gakuin Women's University, April 2018 - September 2020
 • Exhibition supervisor and gallery speaker, Sagamidai no kioku [Sagamidai Memories: Design and Art of the Faculty of Engineering of Chiba University in Matsudo - Since the Era of Its Predecessor, the Tokyo Higher School of Arts and Technology] exhibition, Matsudo City Board of Education, Japan, 2018
 • Association of Research Institutes in Art History (ARIAH) East Asia Fellowship (hosted by the Getty Research Institute), January - May 2019